نصب پوستر


نصب پوستر در داخل دانشگاه، در هر سایز و تعداد:

قیمت: هفته ای 000 300 ریال

جهت هماهنگی برای نصب پوستر با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
توجه: نصب پوستر تبلیغاتی بدون مهر روابط عمومی در داخل دانشگاه ممنوع می باشد و حراست دانشگاه موظف به برخورد با افراد خاطی و جمع آوری پوسترها می باشد.

 جهت هماهنگی برای نصب پوستر با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
توجه: نصب پوستر تبلیغاتی بدون مهر روابط عمومی در داخل دانشگاه ممنوع می باشد و حراست دانشگاه موظف به برخورد با افراد خاطی و جمع آوری پوسترها می باشد.