اتوماسیون اداری


ارسال پیام تبلیغاتی به وسیله ی سامانه اطلاع رسانیِ اتوماسیون اداری برای همه و یا تعدادی از اساتید و کارمندان:

قیمت: 000 500 ریال

جهت هماهنگی برای ارسال پیام تبلیغاتی به وسیله ی سامانه اطلاع رسانیِ اتوماسیون اداری، با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.