معرفی تالار ها


جهت رزرو کردن تالارها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031،  تماس بگیرند.


تالار فیض:

ظرفیت: 630
امکان اضافه کردن صندلی: 370
محل: بلوار دانشجو، روبروی مجموعه سلف های دانشگاه
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد.
قیمت:

 

 
تالار آزادی:

ظرفیت: 348
امکان اضافه کردن صندلی: 100
محل: دانشکده علوم پایه
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا . 6-آبسردکن ندارد.
قیمت:

  

تالار گلاب پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر:

ظرفیت: 90
امکان اضافه کردن صندلی: 20
محل: قمصر، پژوهشکده اسانس های طبیعی
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 3-توالت فرنگی ندارد. 4-آبسردکن ندارد.
5-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت:

 

 

 

 
 

کلاس 14 دانشکده علوم پایه:

ظرفیت: 139
امکان اضافه کردن صندلی: 11
محل: دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 3-توالت فرنگی ندارد. 4-آبسردکن ندارد.
قیمت:

 

 

 

 
 

 

 

آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی:

ظرفیت: 110
امکان اضافه کردن صندلی: 20
محل: دانشکده علوم انسانی
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا ندارد. 6-
موکت روی سن ندارد. 7-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت:

 

آمفی تئاتر دانشکده حقوق:

ظرفیت: 130
امکان اضافه کردن صندلی: 20
محل: دانشکده حقوق
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا ندارد. 6-آبسردکن ندارد.
7-موکت روی سن ندارد. 8-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت:
 
آمفی تئاتر رو باز میدان آبنما :

ظرفیت: 2000
امکان اضافه کردن صندلی: 500
محل: میدان غیاث الدین جمشید کاشانی (میدان آبنما)
نواقص: تجهیزات ندارد.

قیمت:

  
آمفی تئاتر دانشکده پردیس خواهران:

ظرفیت: 194
امکان اضافه کردن صندلی: 26
محل: بزرگراه خلیج فارس، دانشکده پردیس خواهران
نواقص: 1-نور پردازی حرفه ای روی سن ندارد. 2-لب تاپ ندارد. 3-سیستم مداربسته تصویربرداری ندارد. 4-توالت فرنگی ندارد. 5-سیستم صوتی با کیفیت بالا ندارد. 6-آبسردکن ندارد.
7-اتاق پذیرایی ندارد.
قیمت:

  
سالن اجتماعات مجموعه دانشکده های مهندسی فاز یک:
 
ظرفیت: 150
امکان اضافه کردن صندلی: 150
محل: دانشکده مهندسی فاز یک
نواقص: تجهیزات ندارد.

قیمت:جهت رزرو کردن تالارها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031، تماس بگیرند.