سالن های کنفرانس دانشگاه


جهت رزرو کردن سالن های کنفرانس، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031 جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرند .

 

سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه:

ظرفیت: 44
امکان اضافه کردن صندلی: 16
محل: دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-توالت فرنگی ندارد.
قیمت: 000 000 3 ریال

 

 

 

 


 

سالن کنفرانس پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر:

ظرفیت: 43
امکان اضافه کردن صندلی: 5
محل: قمصر، پژوهشکده اسانس های طبیعی، طبقه دوم
نواقص: 1-لب تاپ ندارد. 2-توالت فرنگی ندارد.
قیمت: 000 000 3 ریال

 

 

 

 

 

 


جهت رزرو کردن سالن های کنفرانس، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرند.