لیست اسامی کارکنان


رئیس اداره روابط عمومی:مهندس محمدرضا آدینه


تلفن:  55912130 031
کارشناس روابط عمومی:

آمنه تسلیمی

تلفن:  55912126
031

 

کارشناس روابط عمومی:

الهه رضازاده

تلفن: 03155912116


مسئول تالار فیض و تبلیغات دانشگاه:  محسن راستین
تلفن:   55912927  031
55912119   031مسئول تالار آزادی و تشریفات دانشگاه:محمد مدرسی
تلفن: 55912315 031