لیست اسامی کارکنان


رئیس اداره روابط عمومی:مهندس محمدرضا آدینه


تلفن:  55912130 031
کارشناس روابط عمومی:

آمنه تسلیمی

تلفن:  55912126
031

 

کارشناس روابط عمومی:

نسترن چراغی

تلفن: 03155912114


مسئول تالار فیض دانشگاه:  مهدی طالبی
تلفن:   55912927  031
55912119   031مسئول تالار آزادی دانشگاه:محمد مدرسی
تلفن: 55912315 031