لیست قیمت ها


ردیف

نام تبلیغات

زمان

یا تعداد

محل اجاره

قیمت

فعلی به

تومان

1

نصب استند

1 هفته

فضاهای تبلیغات محیطی

100،000

2

نصب بیلبورد

1 هفته

فضاهای تبلیغات محیطی

120،000

2

ارسال پیامک

1 پیام

 

30

3

نصب پوستر

1 هفته

 

30،000

4

اتوماسیون اداری

1 پیام

سامانه اطلاع رسانی

50،000