ارسال پیامک


ارسال پیامک تبلیغاتی برای دانشجویان و اساتید به صورت کلی و یا بر اساس دانشکده و برای کارمندان:

قیمت: پیامی 500 ریال

جهت هماهنگی برای ارسال پیامک تبلیغاتی، با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس آدینه، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.