مدیریتمشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی: زین العابدین خدمتی

تلفن: 03155912223

03155912115 

فکس: 03155511121