استندها


مشخصات تمامی استند های X اجاره ای در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سایز به سانتی متر: 90X200
قیمت:
هفته ای 000 000 1 ریال


جهت رزرو کردن استندهای X با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس آدینه، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

 

مشخصات تمامی استند های معمولی اجاره ای در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سایز به سانتی متر: 200X270
قیمت:
هفته ای 000 000 1 ریال

جهت رزرو کردن استندهای معمولی با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

استند درب ورودی میدان آبنما، محل ورود و خروج دانشجویان:
 

 
استند درب ورودی ماشین رو:
 استند ابتدای بلوار درب ماشین رو، در مجاورت ایستگاه اتوبوس و مجموعه کتابخانه های دانشکده علوم انسانی و انتشارات:
 

استند میدان کریمان، در مجاورت درب ورودی بانک تجارت و سازمان مرکزی:
 استند دانشکده علوم پایه، در مجاورت میدان آبنما و نزدیک ترین دانشکده به درب ورود و خروج دانشجویان:
 استند بین دانشکده ی علوم پایه و ساختمان زنده یاد دکتر محمود اسلامی:
 

استند بین ساختمان زنده یاد دکتر محمود اسلامی و دانشکده ی معماری و هنر:
 استند بین دانشکده ی معماری و هنر و دانشکده مهندسی:
 استند میدان ملامهدی نراقی، در مجاورت پژوهشکده های علوم و فناوری نانو و انرژی و دانشکده های منابع طبیعی و علوم زمین و آموزش های الکترونیکی :
  
استند دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی، راست:
 

 
استند دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی، چپ:
 

 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، راست 1:
 

 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، چپ 1:
 

 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، راست 2:
 

 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، چپ 2:
 

 
استند درب ورودی سلف عادی خواهران:
  
استند درب ورودی سازمان مرکزی:
  
استند بین درب ورودی خوابگاه برادران و مرکز بهداشتی و درمانی:
 
استند درب وردی خوابگاه خواهران:
 

 
استند میدان ورزش، در مجاورت مجموعه های ورزشی:
 

 
استند میدان مسجد، در مجاورت مسجد و خانه فرهنگ و مجموعه دانشکده های مهندسی و مجموعه سلف های غذاخوری:
 

استند درب ورودی مسجد و کتابخانه و سایت دینی:
 استند گلزار شهدای گمنام:
 

 
جهت رزرو کردن استندهای X با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس آدینه، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.