بازدیدهای دانش آموزی

 
دانشگاه کاشان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان مدارس شهر کاشان و حومه با محیط دانشگاه و نیز جهت افزایش انگیزه و رغبت مضاعف آن ها در مسیر قبولی دانشگاه برنامه ی رایگان بازدیدهای دانش آموزی از امکانات و فضای دانشگاه را تدارک دیده است.

مدیران مدارس جهت هماهنگی برای بازدیدهای دانش آموزی رایگان با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
مدیران مدارس جهت هماهنگی برای بازدیدهای دانش آموزی رایگان با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرید.