اساسنامه

 

آئین تشریفات

الف: ارتباطات و تشریفات

1) تشریفات و ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)

2) فرآیند تشریفات و بازدیدها (استقبال، حمل ونقل،اسکان،پذیرایی و بدرقه)

3) استقبال از میهمانان

4) حمل و نقل میهمانان

5) پذیرایی از میهمانان

6) اسکان میهمانان

7) بدرقه میهمانان 

 

  

ب: برنامه ریزی و مدیریت جلسات

1) تعریف کلیات جلسه

2) انواع جلسه (تصمیم سازی و تصمیم گیری)

3) مراحل مدیریت جلسه :

1) برنامه ریزی جلسه

2)  اجرای جلسه

3)  ارزیابی جلسه (مستندسازی جلسه شامل: تهیه گزارش، ارسال گزارش به اعضا و ...)


آموزش تشریفات

 • اهمیت ارتباطات در زندگی ( ارتباطات، علم زندگی است(
 • تکنیک های ارتباطات انسانی(ارتباطات کلامی و غیر کلامی(
 • مهارتهای نفوذ بر دیگران
 • عمده ترین فعالیتهای فیزیکی غیر کلامی
 • اشتباهات مهم و بزرگ در ارتباط با دیگران
 • نکات مهم در اولین برخورد
 • نکات مهم در ابتدا و انتهای کلام
 • آداب شنیدن و گوش کردن
 • نحوه ارتباطات کوتاه مدت
 • عوامل موثر بر قضاوت دیگران درباره رفتار ما
 • نکات مهم استقبال از میهمانان
 • چگونگی حمل و نقل میهمانان
 • نحوه پذیرایی از میهمانان
 • اسکان میهمانان
 • نکات مهم بدرقه میهمانان

 

آموزش برنامه ریزی و مدیریت بازدیدها

 • انواع بازدید (آموزشی و علمی، تفریحی، ...)
 • مخاطب شناسی بازدیدها و دسته بندی آنها
 • قانون شخص سوم
 • مراحل مدیریت بازدید :
1) برنامه ریزی بازدید
2) اجرای بازدید
3) ارزیابی بازدید
4) مستندسازی بازدید (تهیه گزارش بازدید، تعیین سطوح گیرندگان گزارش، درج نکات مهم بازدید، تهیه عکس و فیلم، تهیه خبر و(... 

آئین تشریفات مدیران هتل و مهمانسرا

الف: مقدمات

مهمانداری در اسلام و ایران
مهارتهای رفتاری
اصول تشریفات


ب: تشریفات و ارتباطات
ارتباطات غیرکلامی فرایند تشریفات

 

ج: مراحل تشریفات در هتل یا مهمانسرا

د: چیدمان اتاق، میز غذاخوری، تزئین لابی ورودی( متناسب با مهمانان ویژه مراسم)

مراحل تشریفات

مدیریت تشریفات مراسم شامل 3 مرحله است:

1) قبل از برگزاری

1) تهیه اطلاعات

2) جلسه هماهنگی

3) تدوین برنامه و چک لیست

4) دعوتنامه

 

2) حین برگزاری

1) استقبال

2) حمل و نقل

3) اسکان

4) پذیرایی

5) مستند سازی

6) بدرقه

 

3) بعد از برگزاری

1) پایش و ارزیابی

2) آماده سازی مستندات

3) ارائه گزارش

4) برگزاری جلسه تقدیر و تشکر


کمیته های تشریفات:

1) اطلاع رسانی- ارتباطات و فضاسازی محیطی(با مسئولیت روابط عمومی)

2) خدمات و پشتیبانی(با مسئولیت مدیریت امور عمومی)

3) امنیت و انتظامات(با مسئولیت واحد حراست)

4) علمی- تخصصی( با مسئولیت واحد برگزارکننده)


اقدامات اولیه

الف) تعیین مسؤولیت ها: