معرفی محل نمایشگاه ها


جهت رزرو کردن محل نمایشگاه ها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.


کریدور دانشکده علوم پایه:


محل: دانشکده علوم پایه
نواقص: 1-سیستم صوتی ندارد. 2-توالت فرنگی ندارد. 3-به دلیل بسته نبودن فضای نمایشگاه، هر شب پس از ساعت کاری، اجناس نمایشگاه باید جمع آوری شود و غرفه دار موظف است اجناس را به انبار مخصوص نمایشگاه انتقال دهد و یا به همراه خود به بیرون از دانشگاه ببرد.
قیمت برای محصولات فرهنگی: روزانه 000 500 ریال

قیمت برای محصولات تجاری: روزانه 000 300 ریال

 

 


 

محل دائمی نمایشگاه ها :

ظرفیت: 14 غرفه 25 متری
محل: بلوار دانشجو، پارکینگ دانشکده مهندسی فاز یک
نواقص: 1-سیستم صوتی ندارد. 2-سرویس بهداشتی ندارد. 3-آبسردکن ندارد.

قیمت برای محصولات فرهنگی: روزانه 000 500 ریال
قیمت برای محصولات تجاری: روزانه 000 300 ریال

 

 

 

 

 


 

 

 

 


جهت رزرو کردن محل نمایشگاه ها، افراد بیرون از دانشگاه با شماره 55912130 031، جناب آقای مهندس مصطفوی، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان تماس بگیرند و افراد داخل دانشگاه از طریق سامانه تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان به آدرس http://ads.kashanu.ac.ir/ اقدام کنند.